Algemene voorwaarden:

Algemene Voorwaarden Lichen Herstel versie 1.1 mei 2022

Artikel 1. Definities

 1. Opdrachtnemer: Lichen Herstel
 2. Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon waarmee Lichen Herstel een overeenkomst sluit tot het verzorgen van diensten, ongeacht of Opdrachtgever zelf, of een derde gebruikmaakt van de diensten.
 3. Diensten: Onder diensten wordt verstaan alle offertes aan Opdrachtgever, alle door Lichen Herstel gesloten overeenkomsten met Opdrachtgever, alle vormen van coaching en consultancy, therapie, aangeboden door Lichen Herstel, alle verrichte diensten voor Opdrachtgever en alle overige door Lichen Herstel verrichte handelingen ten behoeve van Opdrachtgever.
 4. Overige Diensten: Onder overige diensten wordt verstaan een dienst die niet onder de definitie zoals genoemd in lid 1.4 valt.
 5. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Opdrachtgever en Lichen Herstel.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, op alle offertes aan Opdrachtgever, op alle door Lichen Herstel gesloten overeenkomsten met Opdrachtgever, op alle verrichte diensten voor Opdrachtgever en op alle overige door Lichen Herstel verrichte handelingen ten behoeve van Opdrachtgever, tenzij door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. Wanneer Lichen Herstel derden inschakelt of betrekt voor de uitvoering van een overeenkomst zijn de onderhavige voorwaarden van toepassing.
 3. In het geval dat één of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige bepalingen in stand en volledig van toepassing. Mocht één of meerdere van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden komen te vervallen zullen Opdrachtgever en Lichen Herstel in overleg treden om de nietige of vernietigde bepalingen te vervangen met nieuwe bepalingen. Daarbij zal zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige of vernietigbare bepalingen in acht worden genomen.
 4. Onduidelijkheden over de uitleg van de bepalingen in deze algemene voorwaarden zullen worden uitgelegd naar het doel van deze bepalingen.
 5. Indien Opdrachtgever de algemene voorwaarden uitdrukkelijk en schriftelijk van de hand wijst, zullen Lichen Herstel en Opdrachtgever nadien uitdrukkelijk toepasselijke voorwaarden overeenkomen.
 6. Door akkoord te gaan met een door Lichen Herstel gestuurde offerte of overeenkomst, door voor een dienst te betalen of door een opdracht te bevestigen, verklaart Opdrachtgever dat zij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden en dat zij met deze voorwaarden akkoord gaat.
 7. Toepasselijkheid van eventuele voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 8. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Lichen Herstel en Opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen, voor zover wettelijk toegestaan.
 9. Indien Lichen Herstel niet telkens nauwkeurige naleving van de voorwaarden eist, betekent dat niet dat de voorwaarden niet meer van toepassing zijn. Lichen Herstel kan strikte naleving van de voorwaarden blijven verlangen.
 10. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen bindend als ze schriftelijk zijn bevestigd door Lichen Herstel.

Artikel 3. Aanbiedingen en offertes

 1. Wanneer een aanbieding een kennelijke vergissing of verschrijving bevat en Opdrachtgever dat redelijkerwijs kan begrijpen, kan Lichen Herstel niet worden gehouden aan naleving van de in de offerte beschreven kennelijke vergissing of verschrijving.
 2. Wanneer derden (middels advertenties of mondelinge aanprijzingen) de diensten van Lichen Herstel aanprijzen of aanbieden, heeft dat niet te gelden als aanbod. Dergelijke aanprijzingen of aanbieden gelden als een uitnodiging tot onderhandelen.
 3. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen Opdrachtgever en Lichen Herstel zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde overeenkomst schriftelijk of per e-mail zijn aanvaard door beide partijen. Lichen Herstel is niet gebonden aan een van het aanbod afwijkende aanvaarding, tenzij Lichen Herstel deze afwijking nadrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard.
 4. Aanbiedingen of offertes gelden niet voor toekomstige opdrachten.

Artikel 4. Prijzen, facturatie en betalingen

 1. De in het aanbod, de overeenkomst of algemene voorwaarde vermelde prijzen zijn exclusief eventuele heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven. De vermelde prijzen zijn eveneens exclusief de in het kader van de tenuitvoerlegging van de overeenkomst te maken kosten.
 2. De prijzen op een offerte van Lichen Herstel hangen nauw samen. Lichen Herstel is niet verplicht tot het verrichten van een gedeelte van de offerte tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Indien Opdrachtgever slechts gebruik wil maken van een gedeelte van een offerte dient daarover opnieuw te worden onderhandeld.
 3. Prijswijzigingen gelden slechts voor toekomstige overeenkomsten, tenzij één van de in het volgende lid genoemde omstandigheden plaatsvindt.

Prijswijziging kan plaats vinden:

 • bij wijziging van de inhoud van de opdracht (ongeacht de aanleiding van de (evt. verplichte) wijziging);
 • bij aanvulling van de overeenkomst;
 • bij verlenging van de opdracht; of
 • na drie maanden na het sluiten van de overeenkomst bij wijzigingen in voor Lichen Herstel van toepassing zijnde wet- en regelgeving.
 1. Betaling van de volledige behandeling dient voor aanvang van de behandeling op locatie te worden voldaan.
 2. Wanneer de opdracht is voltooid dient Opdrachtgever het restant van de overeengekomen prijs te betalen. Lichen Herstel is gerechtigd periodiek te declareren.
 3. Wanneer Opdrachtgever de opdracht tussentijds beëindigt, is Lichen Herstel niet verplicht tot het opleveren van een gedeelte van de opdracht. De reeds voldane kosten zullen worden beschouwd als vergoeding voor de gemaakte kosten en geïnvesteerde tijd van Lichen Herstel en zijn voor zover wettelijk toegestaan derhalve niet terug te vorderen.
 4. Betaling voor abonnementen gaat middels automatische incasso, tenzij tijdig anders wordt vermeld door Lichen Herstel.
 5. Betaling van het factuurbedrag dient binnen maximaal 5 werkdagen na factuurdatum te geschieden, op de door Lichen Herstel aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Indien het factuurbedrag niet geheel binnen deze termijn wordt voldaan, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim.
 6. Wanneer Opdrachtgever niet binnen de termijn voldoet aan het factuurbedrag zal Lichen Herstel twee keer een herinnering sturen per E-mail. Als Lichen Herstel na deze herinneringen wederom moet aanmanen, zal Lichen Herstel aanmaningskosten in rekening brengen van € 40,00. Als Opdrachtgever na de aanmaning in gebreke blijft, is Lichen Herstel gerechtigd een juridische dienstverlener (bijvoorbeeld een incassobureau) in te schakelen. Op dat moment draagt Opdrachtgever ook de kosten voor de juridische dienstverlening alsmede de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, alsmede de wettelijke rente en alsmede door de door het verzuim veroorzaakte (vertragings)schade.
 7. De hoogte van buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom met een minimum van € 65,-.
 8. Wanneer gebruik van diensten van derden nodig is voor uitvoering van de overeenkomst, zal Lichen Herstel eventuele prijswijzigingen van derden doorberekenen aan Opdrachtgever.

Artikel 5. Annulering Diensten

 1. Na de totstandkoming van de overeenkomst geldt er voor de Opdrachtgever een bedenktijd van 14 dagen.
 2. De Opdrachtgever heeft het recht deelname aan, of de opdracht voor een dienst te annuleren per aangetekend verzonden brief of per door Lichen Herstel bevestigde e-mail.
 3. Bij annulering per brief of per e-mail na 14 dagen na ondertekening van de overeenkomst van de dienst wordt 50% van de totale prijs aan Opdrachtgever in rekening gebracht.
 4. Als de Opdrachtgever na de eerste sessie de deelname beëindigt of om andere redenen niet aan de dienst deelneemt, betaalt Opdrachtgever de volledige offertekosten, ook de eventueel nog openstaande termijnen van een gespreide betaling.
 5. Lichen Herstel heeft het recht om de dienst te annuleren of behandeling van een Opdrachtgever te weigeren, in welke gevallen de Opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het volledige door Opdrachtgever aan Lichen Herstel betaalde bedrag. Gelet op de aard van de dienstverlening is het tussen partijen van belang dat een goede klik bestaat. Lichen Herstel heeft het recht een Opdrachtgever te weigeren, mits de prijs pro rata wordt geretourneerd.

Artikel 6. Intellectueel eigendom

 1. Alle uit de overeenkomst met Opdrachtgever voortvloeiende rechten van intellectueel eigendom komen toe aan en zijn en blijven eigendom van Lichen Herstel. Te denken valt aan producten of diensten die Lichen Herstel heeft ontwikkeld, heeft geleverd of ter beschikking heeft gesteld. Daaronder vallen in elk geval foto’s, video’s, audio opnames, artikelen, readers, scripts, templates, software, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen of het voorbereidend materiaal.
 2. Het auteursrecht op de door Lichen Herstel uitgegeven brochures, trainingsmaterialen, manuals, sheets, flipcharts, en welke andere door Lichen Herstel gebruikte materialen dan ook, hierna te noemen “materialen”, berust bij Lichen Herstel, tenzij een andere auteursrechthebbende op het werk zelf is aangegeven.
 3. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Lichen Herstel zullen door de Opdrachtgever geen gegevens in welke vorm dan ook uit de materialen worden gepubliceerd of op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd.
 4. Ook het auteursrecht op offertes, rapporten, voorstellen e.d. die voortkomen uit de werkzaamheden van Lichen Herstel berust uitsluitend bij Lichen Herstel.

Artikel 7. Aansprakelijkheid

 1. Wanneer Lichen Herstel aansprakelijk wordt gehouden, is Lichen Herstel slechts aansprakelijk in zoverre als in dit artikel is geregeld, tenzij de schade is te wijten aan opzet of grove schuld.
 2. Opdrachtgever is verplicht om voorafgaande aan de dienst relevante informatie met betrekking tot fysieke en/of psychische gesteldheid van de Opdrachtgever aan Opdrachtnemer te verstrekken en gegevens over het gebruik van medicatie, therapieën en/of opnames als gevolg van psychische klachten bekend te maken.
 3. Lichen Herstel spant zich in om de geleverde dienst naar beste inzicht en vermogen uit te voeren, overeenkomstig de eisen van een goed vakmanschap. De werkzaamheden van Opdrachtnemer hebben het karakter van een inspanningsverplichting.
 4. Lichen Herstel is tegenover de Opdrachtnemer die een rechtspersoon is of een natuurlijk persoon, handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, slechts aansprakelijk voor schade die het directe gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid, doch maximaal voor een bedrag van de hoogte van de offertekosten per schadeveroorzakend feit, waarbij een opvolgende reeks feiten als één feit wordt beschouwd.
 5. Lichen Herstel is niet aansprakelijk voor indirecte schade zoals gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie.
 6. Lichen Herstel is niet aansprakelijk in het geval Opdrachtgever of een derde de mogelijkheid hebben een verzekeringsmaatschappij of een derde aan te spreken.
 7. Aan de inhoud van een informatieve brochure of websitetekst kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 8. Overmacht, opschorting en ontbinding

 1. Lichen Herstel is in geval van overmacht bevoegd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en zonder schadeplichtigheid ten hoogste 6 maanden op te schorten, dan wel te ontbinden. Indien de overmacht langer duurt dan 6 maanden, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst schadeloos te ontbinden.
 2. Overmacht wordt in deze voorwaarden begrepen, naast de wettelijke interpretatie en de interpretatie in de Nederlandse jurisprudentie, als een externe oorzaak (voorzien of niet-voorzien) waarop Lichen Herstel geen invloed kan uitoefenen en waardoor nakoming van Lichen Herstel in redelijkheid niet kan worden gevergd. Voorbeelden zijn een van overheidswege opgelegde beperking, een pandemie, een staking van derden of een DDoS- aanval.
 3. Lichen Herstel is gerechtigd zich te beroepen op overmacht in de periode waarin Lichen Herstel zijn verbintenis al had moeten nakomen.
 4. Lichen Herstel kan op het moment van ontbinding het gedeelte van de verrichte werkzaamheden factureren naar evenredigheid van de overeengekomen prijs.
 5. Indien Opdrachtgever de overeenkomst ontbindt, zal Lichen Herstel een uurtarief hanteren voor verdere werkzaamheden, tenzij na ontbinding anders overeengekomen.

 

Artikel 9. Toepasselijk recht, bevoegde rechter & wijziging van de Algemene Voorwaarden

 1. Het Nederlands recht is van toepassing op alle aanbiedingen aan Opdrachtgever en gesloten overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Lichen Herstel.
 2. Uitsluitend de rechter, hieronder ook begrepen de voorzieningenrechter in kort geding, te Amsterdam is bevoegd kennis te nemen van geschillen voortvloeiend uit rechtsverhoudingen tussen Opdrachtgever en Lichen Herstel of uit aanbiedingen van Lichen Herstel.
 3. Lichen Herstel kan deze algemene voorwaarden wijzigen. Deze voorwaarden zijn in geval van een gebruiksabonnement dan van toepassing op de periode van 1 (één) maand na bekendmaking van de wijziging van de Algemene Voorwaarden. Bekendmaking van nieuwe algemene voorwaarden geschiedt door toezending aan Opdrachtgever.

Artikel 10. Privacy bepalingen

 1. Lichen Herstel en Opdrachtgever zijn beide gehouden vertrouwelijke informatie die zij van elkaar hebben gekregen met zorg en als vertrouwelijk te behandelen. Informatie is vertrouwelijk wanneer één van partijen bij het verschaffen van die informatie nadrukkelijk aangeeft dat het vertrouwelijk is of wanneer uit de aard van de informatie vertrouwelijkheid voortvloeit.
 2. Lichen Herstel is gerechtigd ter uitvoering van de overeenkomst derden in te schakelen en slechts de voor hun benodigde gegevens van Opdrachtgever te verschaffen.
 3. Indien de gegevens of het product reeds geopenbaard zijn door of met toestemming van Opdrachtgever kan Lichen Herstel in een mailing verwijzen naar het geleverde product.
 4. Verschaffing van vertrouwelijke informatie aan derden zonder toestemming van de wederpartij is slechts mogelijk wanneer de partij op grond van de wet of rechterlijke uitspraak gedwongen is deze te verschaffen. De partij is in dat geval niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling.
 5. Overige verschaffing van vertrouwelijke informatie aan derden is slechts mogelijk met toestemming van de wederpartij.

Artikel 11. Vindplaats en wijziging van algemene voorwaarden

 1. Lichen Herstel zal deze, naast te publiceren op hun website, op eerste verzoek wederom verschaffen in het geval van bijvoorbeeld verlies.
 2. Op elke rechtshandeling van Lichen Herstel is de meest recente versie van deze algemene voorwaarden van toepassing, tenzij deze handelingen ter uitvoering van een reeds tot stand gekomen overeenkomst dienen.